การประชุมมอบนโยบาย และการบริหารจัดการ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

การประชุมมอบนโยบาย และการบริหารจัดการในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

          วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคาร 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับบุคลากรสายวิชาการที่ตัดโอนมาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ และจัดการประชุม เพื่อชี้แจงนโยบาย แนวทางปฏิบัติงาน และกฎระเบียบต่างๆ ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติราชการได้ตามนโยบายของคณะฯ ในทิศทางเดียวกัน

ข้อมูล: งานบริหารและพัฒนาระบบ / จัดทำ: นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Faculty.of.Engineering.and.Architecture&set=a.3415848911998257

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


60 ครั้ง