โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

            วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ อาคาราราชมงคลราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อปฏิบัติ และวิธีการปรับตัวสู่ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และเป็นการสร้างความความสัมพันธ์อันดีภายในคณะฯ ในโอกาสนี้โครงการฯ ได้รับเกียรติจากคุณนพอนันต์ รักษาศรี และทีมงานจากศูนย์พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคล เป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรมให้กับนักศึกษา

ข้อมูล: งานพัฒนานักษา / จัดทำ: นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Faculty.of.Engineering.and.Architecture&set=a.3417311021852046

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


58 ครั้ง