ลงนามความร่วมมือด้านงานวิจัย ระหว่าง Xiamen King Long สาธารณรัฐประชาชนจีน กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงนามความร่วมมือด้านงานวิจัย ระหว่าง Xiamen King Long สาธารณรัฐประชาชนจีน กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

        วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ XIAMEN KING LONG UNITED AUTOMOTIVE INDUSTRY CO., LTD สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดการลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ XIAMEN KING LONG UNITED AUTOMOTIVE INDUSTRY CO., LTD เป็นบริษัทชั้นนำทางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์ไร้คนขับของประเทศจีน ซึ่งลงนามความร่วมมือโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดิ มทร. สุวรรณภูมิ และ Mr. Song Guangji รองประธานฝ่ายงานวิจัย วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัย และ Re-skills /Up-skills /New Skills บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร สุวรรณภูมิ ทางด้านยานยนต์ไฟฟ้า และยานยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร. สุวรรณภูมิ ร่วมลงนามเป็นพยาน

ข้อมูล: / จัดทำ: นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Faculty.of.Engineering.and.Architecture&set=a.3417993568450458

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


130 ครั้ง