ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างสรรค์ “ผู้นำเยาวชน” รุ่นใหม่ Seed Project ปี 3

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างสรรค์ “ผู้นำเยาวชน” รุ่นใหม่ Seed Project ปี 3

          ตั้งแต่วันที่6 - 9 กรกฎาคม 2566 ผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการ “SEED Project ปี 3” ภายใต้หัวข้อ Future Hometown สร้างผู้นำเยาวชน พาท้องถิ่นสู่สากล เพื่อสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาเยาวชนให้มีความตระหนักสำนึกรักในประเทศชาติ สร้างเครือข่ายเยาวชนให้มีจิตใจสำนึกรักบ้านเกิดและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และสร้างพื้นที่ให้เยาวชนได้นำเสนอความคิดเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมในการพัฒนาชุมชน จัดโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ณ ห้องประชุมแมคโนเลีย ชั้น 3 โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  

จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo/?fbid=712758857323430&set=a.546950483904269

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


85 ครั้ง