ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 7 (The 7th National Conference on Science and Technology, NCOST) และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 (The 1st International Conference on Science and Technology, INCOOST) (Health Science and Wellness) โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “The Future of Wellness & Healthcare สุขภาพที่ดี ชีวิตที่ดี” และ Prof.Nitin Kumar Tripathi Professor of Geoinformatics Remote บรรยายพิเศษในหัวข้อ “GIS for Science : Applying Mapping and Spatial Analytics.” เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ณ โรงแรมโนโวเทล ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี

                                                                      ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.713945110538138

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


54 ครั้ง