การบรรยายแนวทางสู่ความสำเร็จ “เรียนจบ มีงานทำ”

การบรรยายแนวทางสู่ความสำเร็จ “เรียนจบ มีงานทำ”

        เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming) ผ่าน Facebook สวท.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โครงการสมรรถนะของนักศึกษาในมุมมองของสถานประกอบการ และกล่าวให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พยุง ศักดาสาวิตร ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน) และกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นวิทยากรบรรยายแนวทางสู่ความสำเร็จ “เรียนจบ มีงานทำ” หัวข้อสมรรถนะของนักศึกษาในมุมมองของสถานประกอบการ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามาหวิทยาลัยฯ เป็นประธาน

ภาพ : นาตยา ข้อมูล : นาตยา รายงาน : นาตยา 12/07/2566

แหล่งจัดเก็บภาพ : https://bait.rmutsb.ac.th/content/602

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bait.rmutsb.ac.th/content/602

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


40 ครั้ง