พิธีไหว้ครู (ภาคสมทบ)

พิธีไหว้ครู (ภาคสมทบ)

              เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี รองอธิการบดี (มทร.สุวรรณภูมิ) พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา (ภาคสมทบ) ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ ความกตัญญู กตเวทิตาคุณต่อครูผู้มีพระคุณ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิลย์ โดยถือว่าเมื่อเริ่มเข้าศึกษาวิชาการใด ๆ ต้องเริ่มด้วยการไหว้ครูเพราะเชื่อว่าศิษย์ที่ได้แสดงความเคารพต่อครูอาจารย์นั้น จะทำให้การศึกษาเล่าเรียนสำเร็จบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ ณ ห้องประชุมไพศาลสโมสร มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

ภาพ : นาตยา ข้อมูล : นาตยา รายงาน : นาตยา 21/07/2566

แหล่งจัดเก็บภาพ : https://bait.rmutsb.ac.th/content/609

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bait.rmutsb.ac.th/content/609

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


42 ครั้ง