คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท อินโฟบอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

     

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท อินโฟบอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

   วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ  อาคาร 5 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท อินโฟบอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมีผู้ลงนามคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ และ Mr.Daniel Doberstein ตัวแทนบริษัท อินโฟบอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อสร้างความร่วมมือในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาในการใช้ซอฟต์แวร์ การบริการวิชาการ และการวิจัยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

ข้อมูล: งานวิชาการและวิจัย / จัดทำ: นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Faculty.of.Engineering.and.Architecture&set=a.784271183698519

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


83 ครั้ง