ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน Data Mining Algorithms

ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน Data Mining Algorithms

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมก้าวสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เป้าหมายที่ 3 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน Data Mining Algorithms เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลเพื่อรองรับการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย จัดโดยงาน Enterprise Linkage Center (ELC) สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์อุดมผล โสภิณวัฒน์  Currently a Regular Teacher at TrainzIT Computer Institute และทีมงานเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกปฎิบัติในหัวข้อ การใช้งาน Microsoft Power BI
ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

                                                                  

ภาพ : วรงค์ สถาบันวิจัยและพัฒนา / จัดทำ : นงทฉัตร งานสื่อสารองค์กร ฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/RUS.Suvarnabhumi/posts/pfbid02CFbpaGhT9uBpvXFZVfRmBtRZ87qp3bZFz3Z5qyWBeARpnDurkwH9uo1vQJ9qWDXkl

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


101 ครั้ง