ราชมงคลสุวรรณภูมิ  สร้างเครือข่ายการศึกษาไทยในระดับนานาชาติยกระดับสู่สากล

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ  สร้างเครือข่ายการศึกษาไทยในระดับนานาชาติยกระดับสู่สากล

              ตั้งแต่วันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ได้รับเชิญจากบริษัท Xiamen King Long United Automative Indusrty Co;Ltd เป็นผู้แทนสถาบันการศึกษาของไทย เข่าร่วมงานประชุม Xiamen Talent Sevice Month 2023 ณ เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดโดยรัฐบาลจีนมุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจและการศึกษาของเมืองเซียะเหมิน และเข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการศึกษานานาชาติกับบริษัท Xiamen King Long United Automative Indusrty Co;Ltd ในการเตรียมบุคลากรเข้าศึกษาต่อระดับ Post Doctoral degree การทำวิจัยร่วมกัน รวมถึงการจัดตั้งศูนย์วิจัยร่วม ซึ่ง มทร.สุวรรณภูมิเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้ทำความร่วมมือกับบริษัทอุตสาหกรรมใหญ่ระดับโลกของรัฐบาลจีน อีกทั้งได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับวิทยาลัย Xiamen Huatien International Vocational College ในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมิเดีย รูปแบบ 2 + 1 รวมถึงการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านดิจิตอลและสารสนเทศ ณ เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo/?fbid=710552274210755&set=a.546950483904269

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


42 ครั้ง