ราชมงคลสุวรรณภูมิ  ร่วมปฏิรูปปร ะเทศขับเคลื่อน Soft Power ด้วยมิติวัฒนธรรม

ราชมงคลสุวรรณภูมิ  ร่วมปฏิรูปปร ะเทศขับเคลื่อน Soft Power ด้วยมิติวัฒนธรรม

                  วันอังคารที่ 18 กรกฏาคม 2566 อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ สุขแจ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมระดมความคิดและประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน Soft Power ด้วยมิติวัฒนธรรม ภายใต้โครงการจัดทำแผนการขับเคลื่อน Soft Power ด้วยมิติวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย (พ.ศ. 2566 - 2570) ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับความสำคัญของงานวัฒนธรรมในการพัฒนาประเทศต่อไป จัดโดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรมอยุธยา แกรนด์ โฮเต็ล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ภาพ : สำนักงานอธิการบดี / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo/?fbid=716544756944840&set=a.546950483904269

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


84 ครั้ง