ราชมงคลสุวรรณภูมิ  ต่อยอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยียกระดับคุณภาพสู่ชุมชน

ราชมงคลสุวรรณภูมิ  ต่อยอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยียกระดับคุณภาพสู่ชุมชน

            เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฏาคม 2566 อาจารย์ศิวัตม์ พลอินทร์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) มอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาออกให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตร “หลักสูตรเทคนิคการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ RT” รุ่นที่ 1 เพื่อนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่ประชาชนต่อไป จัดโดยงานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา และความร่วมมือกับศูนย์อบรมคูโบต้า ณ อาคารปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo?fbid=718021753463807&set=a.546950483904269

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


114 ครั้ง