มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าพบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกนและเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล จับมือเสริมพลัง สร้างโอกาสให้บุคลากรและนักศึกษาไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าพบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกนและเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล จับมือเสริมพลัง สร้างโอกาสให้บุคลากรและนักศึกษาไทย

                เมื่อวันที่ 24 - 30 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าพบนางศิริลักษณ์ นิยม เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนมาร์กและนางสาววิมลพัชระ รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ เพื่อรายงานผลกิจกรรมนักศึกษาโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเยาวชนที่เดนมาร์กของสโมสรไลออนส์สากล (Lions Clubs International Youth Camp and Exchange Denmark 2023 หรือ YCE 2023) ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้หารือกับคณะเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของราชอาณาจักรเดนมาร์ก และราชอาณาจักรนอร์เวย์ โดยเยาวชนไทยที่เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้ศึกษาความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ นอกจากการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม รวมถึงหารือแนวทางสนับสนุนให้เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งของไทย พิจารณาสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของเดนมาร์กและนอร์เวย์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาระหว่างกันในอนาคตต่อไป

จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo?fbid=724649632801019&set=a.546950483904269

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


65 ครั้ง