ราชมงค ลสุวรรณภูมิ ขยับอันดับ Webometrics Ranking Web of Universities  การจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก มุ่งสู่มหาวิทยาลัยมาตรฐานระดับนานาชาติ

ราชมงค ลสุวรรณภูมิ ขยับอันดับ Webometrics Ranking Web of Universities  การจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก มุ่งสู่มหาวิทยาลัยมาตรฐานระดับนานาชาติ

        Webometrics ประกาศผลการจัดอันดับ Ranking Web of Universities ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก 2023 ประกาศผลเดือนกรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้อันดับ 2 กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้อันดับ 8 กลุ่มมหาวิทยาลัยพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ได้อันดับ 38 จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และได้อันดับ 4,996 จากมหาวิทยาลัยโลก โดยมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาด้านเว็บไซต์ของหน่วยงาน การเข้าถึงข้อมูลและการพัฒนาเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลทั้งในระบบฐานข้อมูลของ Google Scholar และ Scopus ตลอดจนมีการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพการสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติและงานวิจัย เพื่อชุมชนนำงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในด้านต่าง ๆ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ นวัตกร & ผู้ประกอบการ ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo/?fbid=722607166338599&set=a.546950483904269

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


36 ครั้ง