ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมการทำขนมทองม้วนให้กับชุมชนอรัญญิก

ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมการทำขนมทองม้วนให้กับชุมชนอรัญญิก

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมกับ เทศบาลตำบลอรัญญิก จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทำขนมทองม้วน” โดยมีดร.วชิรญา เหลียวตระกูล ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อลดรายจ่ายและสร้างอาชีพเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ณ เทศบาลตำบลอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://web.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.727685502497432

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


39 ครั้ง