สาขาวิชาการบัญชี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและปฏิบัติการให้กับนักศึกษา

สาขาวิชาการบัญชี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและปฏิบัติการให้กับนักศึกษา

           เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 สาขาวิชาการบัญชี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและปฏิบัติการให้กับนักศึกษา โดยร่วมมือกับพันธมิตรหลัก กิจกรรมที่ 2 หลักสูตร “ต้นกล้านักบัญชี” เพื่อการเตรียมความพร้อมก้าวสู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพให้กับนักศึกษาที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดวิชาชีพ และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรภายนอก ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณชนกานต์ ธารเรวดี นายกสมาคมนักบัญชีไทย คุณณปภัช ดลภัคนันทน์ กรรมการสมาคมนักบัญชีไทย และวิทยากรจากสมาคมนักบัญชีไทย เป็นวิทยากร และฝึกปฏิบัติการประกอบเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นการบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า และบันทึกบัญชีในโปรแกรมการจัดทำบัญชี Excel การจัดทำงบกำไรขาดทุนประจำเดือนและการจัดทำทะเบียนสินทรัพย์ การจัดทำรายการภาษีมูลค่าเพิ่มประจำเดือนและการจัดทำแบบยื่นกรมสรรพากรการจัดทำรายการภาษีประจำเดือนและแบบประกันสังคม บรรยายณ ห้องประชุม 6101 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน

ภาพ : นาตยา ข้อมูล : อ.วันวิสา รายงาน : นาตยา 09/08/2566

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bait.rmutsb.ac.th/content/627

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


47 ครั้ง