“เรียนกับผู้บริหารมืออาชีพ”

“เรียนกับผู้บริหารมืออาชีพ

        เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ กรรมการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารเพื่อนำเข้าและส่งออกแห่งประเทศไทย (EXIM THAILAND) ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หัวข้อ “กลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการแข่งขันสำหรับธุรกิจในยุคดิจิทัล” ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา การจัดการธุรกิจดิจิทัล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี รองอธิการบดี (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา

ภาพ : อัจฉรา ข้อมูล : ผศ.ดร.สาลินันท์ บุญมี รายงาน : นาตยา 08/08/2566

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bait.rmutsb.ac.th/content/625

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


47 ครั้ง