สาขาวิชาการตลาด ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและปฏิบัติการให้กับนักศึกษา

สาขาวิชาการตลาด ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและปฏิบัติการให้กับนักศึกษา

          เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 สาขาวิชาการตลาด ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและปฏิบัติการให้กับนักศึกษา โดยร่วมมือกับพันธมิตรหลัก กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการทางการตลาด “กลยุทธ์การตลาดธุรกิจค้าปลีกในยุคดิจิทัล” เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากพันธมิตรหลัก และเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้ก้าวสู่การเป็นนักการตลาดอย่างมืออาชีพ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณธนภัทร วงษ์ประเสริฐ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยา เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม 6101 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน

ภาพ : นาตยา ข้อมูล : อ.นันทิตา รายงาน : นาตยา 09/08/2566

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bait.rmutsb.ac.th/content/626

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


47 ครั้ง