งานวิชาการและวิจัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม ERP

งานวิชาการและวิจัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม ERP

          เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 งานวิชาการและวิจัย จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและปฏิบัติการให้กับนักศึกษาโดยร่วมมือกับพันธมิตรหลัก กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม ERP เพื่อให้อาจารย์ได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากพันธมิตรหลัก และนำความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดให้กับนักศึกษา สร้างความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณขวัญฤทัย กิมเรือง Chief Operating Officer และคุณลลิดา วงศ์สมุทร Chief Marketing Officer จาก บริษัท พระราม3 ออล ซอฟแวร์ ซิสเต็ม จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง E-Learning ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน

ภาพ : นาตยา ข้อมูล : มารีนา รายงาน : นาตยา 09/08/2566

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bait.rmutsb.ac.th/content/628

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


52 ครั้ง