คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปคว.มทร.)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปคว.มทร.)

           วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมการประชุมคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปคว.มทร.) ครั้งที่ 2/2566 เพื่อสรุปภาพรวมในการจัดเตรียมงานการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14 "The 14th National RajaMangala Engineering Academic Contest" ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งกำหนดรับมอบธงเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ในปีถัดไป และแลกเปลี่ยนแนวทางการการบริหารงาน รวมถึงผลการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์แต่ละมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ข้อมูล : / จัดทำ/ภาพ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Faculty.of.Engineering.and.Architecture&set=a.795357085923262

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


30 ครั้ง