โครงการฝึกอบรมการจัดทำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567)

โครงการฝึกอบรมการจัดทำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567)

          วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคาร 5 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการจัดทำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567) กิจกรรมที่ 2 วิพากษ์หลักสูตร พร้อมทั้งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อสร้างหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งการวิพากษ์หลักสูตรฯ ในครั้งนี้ทางคณะฯ ได้เรียนเชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 4 ท่าน ได้แก่

  1.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย จันทร์เพ็ง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. ธัญบุรี
  2.    นายธีรวัต อมรธาตรี กรรมการผู้จัดการ บมจ. บางกอกชีทเม็ททัล (BM)
  3.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูภูมิ พ่วงเจริญชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. พระนคร และ
  4.   ดร.ศุภชัย สำเภา วิศวกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน ร่วมรับฟังและวิพากษ์หลักสูตรฯ ในครั้งนี้

ข้อมูล : งานวิชาการและวิจัย/ จัดทำ/ภาพ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Faculty.of.Engineering.and.Architecture&set=a.799490172176620

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


54 ครั้ง