ทอ.ยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน เรื่อง Green office

ทอ.ยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน เรื่อง Green office

        คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี ร่วมต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จากคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าศึกษาดูงาน การดำเนินการด้าน Green office เพื่อเตรียมพร้อมเข้ารับการตรวจการประเมิน Green office ในปี พ.ศ. 2566 และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด วิธีการบริหารคณะตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยระบบ “Education Criteria for Performance Excellence” (EdPEx) หรือ“เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

จัดทำ/ภาพ: สุกัญญา นาคแผ่น ข้อมูล: ณสิกาญจน์ สายเสมาภควัฒน์

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


143 ครั้ง