ราชมงคลสุวรรณภูมิ จับมือชุมชนหนุนรายได้สร้างอาชีพที่ยั่งยืน

ราชมงคลสุวรรณภูมิ จับมือชุมชนหนุนรายได้สร้างอาชีพที่ยั่งยืน

          เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าภูฐาน ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถ่ายทอดทักษะองค์ความรู้ในการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าภูฐานและส่งเสริมการสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน โดยมีดร.ศิโรรัตน์ เขียนแม้น และดร.ธนวรรณ พรมขลิบนิล อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นวิทยากร ซึ่งได้รับเกียรติจากนายพิษณุ เริงมิตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ / จัดทำ : งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo/?fbid=734010235198292&set=a.546950490570935

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


75 ครั้ง