ราชมงคลสุวรรณภูมิ ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

        เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 นางสาวชวนพิศ เปรมกมล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์และให้บริการคำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองคุณภาพในมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนานักศึกษาแกนนำในการเป็นวิทยากรสร้างความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้รับเกียรติทีมวิทยากรสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ภาพ / จัดทำ : ณัฎฐา สื่อสารองค์กร

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/RUS.Suvarnabhumi/posts/pfbid02P8Y2KNP1v6p4D99vJXTk5WUVUPKE1ri43DHnYSpKmyhvA3Wkz9FL9PY65b6n5q5Tl

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


71 ครั้ง