ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างเครือข่ายพัฒนากำลังคนรองรับนวัตกรรมรถ EV

ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างเครือข่ายพัฒนากำลังคนรองรับนวัตกรรมรถ EV

        เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ กลุ่มบริษัทไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ พร้อมด้วยดร.พยุง ศักดาสาวิตร ประธานกรรมการบริหารบริษัทไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน) กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะผู้บริหารร่วมลงนามความร่วมมือ เพื่อพัฒนากำลังคนรองรับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัทไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี

ภาพ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน) จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo/?fbid=734942228438426&set=a.546950483904269

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


128 ครั้ง