ทอ.มทรส.เข้าศึกษาดูงาน ปิ่นฟ้าฟาร์ม

ทอ.มทรส.เข้าศึกษาดูงาน ปิ่นฟ้าฟาร์ม

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานปิ่นฟ้าฟาร์ม โดยมี คุณนพดล ลัดดาแย้ม กรรมการประจำคณะผู้ทรงคุณวุฒิและมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2563 ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ได้ร่วมหารือแนวทางในการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติทางด้านประมง การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การพัฒนางานฟาร์มเชิงพานิชย์ การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ และการจัดการตลาดสินค้าเกษตร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ ปิ่นฟ้าฟาร์ม-ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

จัดทำ: สุกัญญา นาคแผ่น ข้อมูล/ภาพ: ณสิกาญจน์ สายเสมาภควัฒน์

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


125 ครั้ง