ทีมนักวิจัย ทอ.มทรส. กวาดรางวัลหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ดีเด่น 3 รางวัลจากกระทรวง อว.

ทีมนักวิจัย ทอ.มทรส. กวาดรางวัลหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ดีเด่น 3 รางวัลจากกระทรวง อว.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิจิตรา เหลียวตระกูล นำทีมนักวิจัยเข้ารับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ โครงการที่มีผลการดำเนินงานระดับดีเด่น ประจำปี 2566 ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่าย อว.เพื่อพัฒนาศักยภาพจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566 ได้รับเกียรติจากคุณสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวง อว.เป็นประธานมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ดีเด่น ได้แก่

  1. โครงการหมู่บ้านผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา

ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.สิริวรรณ สุขนิคม

  1. หมู่บ้านวิถีวิทย์ แห้วอินทรีย์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง และดร.ศิโรรัตน์ เขียนแม้น

  1. โครงการหมู่บ้านวิถีวิทย์กุ้งองครักษ์ ปีที่3

ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์ ภายในงาน TechnoMart 2023 เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

จัดทำ/ภาพ: สุกัญญา นาคแผ่น ข้อมูล: ญาดา มหิทธิรุกข์

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


124 ครั้ง