ราชมงคลสุวรรณภูมิ รับมอบรางวัลโครงการแพลดฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ราชมงคลสุวรรณภูมิ รับมอบรางวัลโครงการแพลดฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ดีเด่น

         เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลโครงการแพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ดีเด่น (Science Commumity Incubator : SCI) ปี 2564 และ 2565 ใน “งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2566: TechnoMart 2023” จำนวน 3 โครงการดังนี้ "โครงการหมู่บ้านผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ ตำบลปากกรานอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" โดยอาจารย์สิริวรรณ สุขนิคม อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร "หมู่บ้านวิถีวิทย์ แห้วอินทรีย์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ บุญเรือง และดร.ศิโรรัตน์ เขียนแม้น อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์ และ "โครงการหมู่บ้านวิถีวิทย์กุ้งองค์รักษ์ ปีที่ 3" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ โดยได้รับมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณจากนางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เจอกับนักวิจัย เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งกันและกัน ณ ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

 

ข้อมูลจาก : https://web.facebook.com/photo?fbid=730179332248049&set=a.546950483904269


106 ครั้ง