ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมหลักสูตรกลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมหลักสูตรกลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ

             เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ (สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย) เพื่อให้บุคลากรเขียนหนังสือราชการ จัดทำระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุมให้ถูกต้อง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ” ในฐานผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนหนังสือราชการ ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา    

ภาพ / จัดทำ : ธินินทร

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://web.facebook.com/photo?fbid=730202748912374&set=a.546950483904269

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


115 ครั้ง