ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้บริหารระดับสูง

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้บริหารระดับสูง

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ที่เข้ารับการอบรม หลักสูตร "WiNS รุ่นที่ 4" ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีรองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร ซึ่งได้เดินทางมาประชุมหารือและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้แก่ การพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การพัฒนางานบริการวิชาการเชิงพื้นที่และกระบวนการในการสร้างนวัตกร จิตอาสา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบหมายบุคลากรเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร WiNS รุ่นที่ 4 ประกอบด้วย อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี ดร.เจษฎา จันทร์ผา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตร (TaskForce) ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


59 ครั้ง