ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมอยุธยาเมืองสะอาด

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมอยุธยาเมืองสะอาด

เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมอยุธยาเมืองสะอาดปรับสภาพพื้นที่ภูมิทัศน์บริเวณถนนคู่ขนานสายเอเชีย หมายเลข 32 Zone C บริเวณศูนย์รถยนต์โตโยต้า อยุธยา ถึงร้านจิวท่อซิ่งอยุธยา ระยะทาง 550 เมตร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสถานที่ราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานประกอบการ สถานที่ท่องเที่ยว สวนสาธารณะ ถนน ลำน้ำ คูคลอง ตลาด หมู่บ้านชุมชน และบ้านเรือนประชาชนให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เอื้อต่อการอยู่อาศัยและการดำรงชีพที่ดีของประชากร และนำไปสู่สังคมที่สงบและปลอดภัย ณ บริเวณศูนย์รถยนต์โตโยต้า อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                                      ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


56 ครั้ง