บริหารธุรกิจฯ หันตรา จัดกิจกรรมกัญญุตา - คารวะ ประจำปี 2566

บริหารธุรกิจฯ หันตรา จัดกิจกรรมกัญญุตา - คารวะ ประจำปี 2566

เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดกิจกรรมบริหารธุรกิจฯ หันตรา กัญญุตา - คารวะแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ซึ่งมีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการของศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์เกษสิริ ศักดานเรศว์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี รูปหล่อ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี เพื่อแสดงความขอบคุณบุคลากรที่ปฏิบัติราชการจนครบอายุราชการ เป็นผู้ที่มีเกียรติ มีคุณค่า และมีบทบาทสำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


55 ครั้ง