เกษตรเกษียณและพิธีมุฑิตาจิต ประจำปี 2566

เกษตรเกษียณและพิธีมุฑิตาจิต ประจำปี 2566

เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) พร้อมด้วยนายสุชาติ ศรีประสม นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา ร่วมจัดกิจกรรมเกษตรเกษียณ และพิธีมุทิตาจิต ประจำปี 2566 แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งมีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรพงษ์ สุขเกื้อ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประมง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณงค์ ศรีทรงเมือง อาจารย์ประจำสาชาวิชาพืชศาสตร์ นายพงศ์พัฒ วรรณวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีและอดีตอาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์ นายสุชาติ ไกรสมรวม และนายศิริวัฒน์ รุจิโชค บุคลากรสายสนับสนุนประจำคณะ เพื่อแสดงความขอบคุณบุคลากรที่ปฏิบัติราชการจนครบอายุราชการ เป็นผู้ที่มีเกียรติ มีคุณค่า และมีบทบาทสำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม ณ ลานกิจกรรมหน้าโรงยิม อาคาร 14 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo?fbid=748822407050408&set=a.546950490570935

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


136 ครั้ง