ราชมงคลสุวรรณภูมิ ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น  Upskill บุคลากรจากสถานประกอบการ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น  Upskill บุคลากรจากสถานประกอบการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 งานศูนย์บริการวิชาการเชิงพาณิชย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Focus Improvement for Automation System ร่วมกับบริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด ภายใต้โครงการฝึกอบรมระยะสั้นตามแนวทาง EEC Model Type B โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สมพงษ์ เหมบุตร ที่ปรึกษาและวิทยากรอาวุโส สถาบันไทย – เยอรมัน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรในพื้นที่ร่วมกับสถาบันการศึกษา สถาบันฝึกอบรมและเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

               จัดทำ : นงทฉัตร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


90 ครั้ง