โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านยานยนต์ไฟฟ้า

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านยานยนต์ไฟฟ้า

วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม เจนวิไลศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านยานยนต์ไฟฟ้า และกล่าวต้อนรับคณะอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ในการเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านยานยนต์ไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 4 - 6 ตุลาคม 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์ยืน เป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม เจนวิไลศิลป์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีชัยยง ศิริพรมงคลชัย เป็นผู้ช่วยวิทยากร บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในส่วนประกอบ ระบบการทำงานของรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด ปฏิบัติบำรุงรักษาและตรวจสอบรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 11 คน ณ อาคาร 16 ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมยานยนต์ไฟฟ้า สาขาวิชา

ข้อมูล: สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

จัดทำ/ภาพ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.840416574750646&type=3

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


57 ครั้ง