"คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมมือกับ บจก.อินโฟบอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล เสริมสร้างความรู้การใช้โปรแกรมในการผลิตและวางแผนสู่นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ"

"คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมมือกับ บจก.อินโฟบอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล เสริมสร้างความรู้การใช้โปรแกรมในการผลิตและวางแผนสู่นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ"

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดอบรมการใช้ซอฟต์แวร์โปรแกรมเกี่ยวกับการวางแผนและกระบวนการผลิตให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ณ อาคาร 18 ชั้น 6 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้ โดยมีตัวแทนจากบริษัท อินโฟบอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้การอบรมในครั้งนี้การอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ และบริษัท อินโฟบอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการในด้านการวางแผนและกระบวนการผลิต

ข้อมูล: สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

จัดทำ/ภาพ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.844791774313126&type=3

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


43 ครั้ง