คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) โรงงานพระประแดง โดยมีผู้ลงนามคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ และนายสุพัฒน์ พิพิธวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัททิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) เป็นการนำความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยไปสู่การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม การศึกษา อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยี และการออกแบบวางผังปรับภูมิทัศน์ จัดทำรายละเอียดโครงการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม และภูมิสถาปัตยกรรม ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ชั้น 2 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้

ข้อมูล: งานวิชาการและวิจัย

จัดทำ/ภาพ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.851901143602189&type=3

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


59 ครั้ง