ราชมงคลสุวรรณภูมิ ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น Upskill บุคลากรจากสถานประกอบการ 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น Upskill บุคลากรจากสถานประกอบการ       

ตั้งแต่วันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2566  งานศูนย์บริการวิชาการเชิงพาณิชย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) และบริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด จัดอบรมหลักสูตรระบบนิวเมติกส์และการควบคุมระดับพื้นฐาน ภายใต้โครงการฝึกอบรมระยะสั้นตามแนวทาง EEC Model Type B เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรในพื้นที่ร่วมกับสถาบันการศึกษา สถาบันฝึกอบรมและเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์  สิริวรรธนานนท์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ : สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo?fbid=756059432993372&set=a.546950490570935

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


104 ครั้ง