ราชมงคลสุวรรณภูมิ ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น Upskill บุคลากรจากสถานประกอบการ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น Upskill บุคลากรจากสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2566 งานศูนย์บริการวิชาการเชิงพาณิชย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) และบริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัดจัดอบรมหลักสูตรการควบคุมเครื่องจักร CNC ในอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการฝึกอบรมระยะสั้นตามแนวทาง EEC Model Type B เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรในพื้นที่ร่วมกับสถาบันการศึกษา สถาบันฝึกอบรมและเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยมีอาจารย์รวินท์ธนัตถ์ ทิพย์เสนา และอาจารย์บดินเดช จูมมณี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ อาคารวิศวกรรมการผลิต (อาคาร 33) มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

       ภาพ : สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทำ : นงทฉัตร งานสื่อสารองค์กร ฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


112 ครั้ง