ประกาศคณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.สุวรรณภูมิ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง คุณสมบัติ การรับสมัคร และกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  1. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง คุณสมบัติ การรับสมัคร และกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (pdf)
  2. แบบ คส.01 ใบสมัคร (word)
  3. แบบ คส.02 ใบเสนอชื่อ (word)
  4. แบบ คส.03 ข้อมูลเบื้องต้น (word)293 ครั้ง