คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมแลกเปลี่ยนแนวคิด การพัฒนาระบบจัดการเอกสารราชการ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาระบบจัดการเอกสารราชการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 งานบริหารและพัฒนาระบบ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เชิญนางสาวภาวดี นวลอยู่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ กองกลาง งานบริการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หัวข้อ "การทำลายเอกสารราชการ" และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบจัดการเอกสารราชการ ภายในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมอู่ทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

ภาพ : นาตยา ข้อมูล : นาตยา รายงาน : นาตยา 3/11/2566

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


48 ครั้ง