ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายในการฝึกอบรม

 

   ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายในการฝึกอบรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2  พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการประชุมชี้แจงการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการดูงานของบุคลากรและนักศึกษา เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ได้อย่างถูกต้องและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานต่อไป ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา       

                                                                                                ภาพ / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.771313731467942

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


61 ครั้ง