ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) ครั้งที่ 3

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) ครั้งที่ 3

ตั้งแต่วันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันทิตา ปาลิเอกวุฒิ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นายพัฒน์พล แก้วยม งานส่งเสริมคุณภาพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และนางสาวธัญญารัตน์ พงษ์จินดา งานอาคารสถานที่ บริการ จัดหารายได้ และบริหารทรัพย์สิน กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม ซึ่งมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายเข้าร่วมการประชุมกว่า 100 คน จาก 47 สถาบัน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน (Sustainable University Network) หรือ SUN Thailand ณ โรงแรมเดอะเปียโนรีสอร์ท อำเภอปากช่อง และ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่ขญ. 4 คลองปลากั้ง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo/?fbid=773382441261071&set=a.546950483904269

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


75 ครั้ง