ราชมงคลสุวรรณภูมิ สอนการเรียนรู้วิถีชีวิตชาวไทยให้นักศึกษาจีน

ราชมงคลสุวรรณภูมิ สอนการเรียนรู้วิถีชีวิตชาวไทยให้นักศึกษาจีน

             เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์วนิดา วงค์บรรณาคม ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ให้การต้อนรับนักศึกษาชาวจีนจากวิทยาลัยอาชีวะหลินอี้ (Linyi Vocational College) ที่ได้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ : โครงการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ (Non–degree) ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษานานาชาติระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และวิทยาลัยอาชีวะหลินอี้ (Linyi Vocational College) โดยได้ให้นักศึกษาจีน ร่วมกันทำกิจกรรมพิมพ์ลายผ้าจากวัสดุธรรมชาติ การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร (ทำสลัดโรล) การเลี้ยงสัตว์ทางการเกษตร (ไก่ชิลกี้) และการผลิตอาหารทางการเกษตร (การทำกุ้งย่าง)  เพื่อให้นักศึกษาชาวจีนได้รับประสบการณ์ การเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทย ตอบโจทย์การขับเคลื่อน Sustainable Development Goals (SDGs) 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ อาคาร 19 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา                                                  

                                                                                  ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

                                                

                                                                                  

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://web.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.771996831399632

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


57 ครั้ง