ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรชาติตอบโจทย์ EEC Model Type B    

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรชาติตอบโจทย์ EEC Model Type B    

          ตั้งแต่วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมจัดอบรมหลักสูตร “การใช้เครื่องมือวัดละเอียด” ร่วมกับบริษัท เอ็นเอ็มบี - มินีแบ ไทย จำกัด ภายใต้โครงการฝึกอบรมระยะสั้นตามแนวทาง EEC Model Type B โดยมีดร.สุวัฒน์ สกุลชาติ อาจารย์เอกรัฐ ใจบุญอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ์ บำรุงคีรี อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และอาจารย์ทรงพัน จากโลกาวี อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรในพื้นที่ร่วมกับสถาบันการศึกษา สถาบันฝึกอบรมและเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่อีอีซี ใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ณ ห้อง 1823 ชั้น 2 อาคาร 18 และ ห้อง 330301 อาคารวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ : สถาบันวิจัยและพัฒนา , งานสื่อสารองค์กรฯ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo/?fbid=774479771151338&set=a.546950483904269

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


118 ครั้ง