ราชมงคลสุวรรณภูมิ สืบสานพระราชปฎิธานแก่ราษฏร (ครั้งที่ 9)

ราชมงคลสุวรรณภูมิ สืบสานพระราชปฎิธานแก่ราษฏร (ครั้งที่ 9)

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566  อาจารย์ศิวัตม์ พลอินทร์ รองผู้อำนวยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับมูลนิธิพระดาบสลงพื้นที่ปรับแผนและรูปแบบการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรภายใต้โครงการสืบสานพระราชปฎิธานแก่ราษฏร (ครั้งที่ 9) โดยมีนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรีเป็นประธานในพิธี เพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารรับทราบปัญหาของราษฎรนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนา ซึงมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ และองค์กรที่ทรงพระกรุณาโปรกเกล้าโปรดกระหม่อมในการกำกับดูแล ณ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว อำเภอเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพ : สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


50 ครั้ง