ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายในการฝึกอบรม

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายในการฝึกอบรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16  พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการประชุมชี้แจงการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการดูงานของบุคลากรและนักศึกษา เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้อย่างถูกต้องและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานต่อไป ณ ห้อง 320318 ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา       

ภาพ : กองคลัง / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo/?fbid=778789390720376&set=a.546950483904269

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


18 ครั้ง