ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาบุคลากรส่งเสริมการขอตำแหน่งวิชาการ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาบุคลากรส่งเสริมการขอตำแหน่งวิชาการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการขอตำแหน่งวิชาการ (Academic Positions Coaching Project) เรื่อง “ขอตำแหน่งทางวิชาการเมื่อไหร่ดี” และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอบถามประเด็นปัญหาวางแผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ./รศ./ศ.) และให้คำแนะนำด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำผลงานทางวิชาการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา อิสเหาะ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร นางสาวนุชรินทร์ ศรีสังข์ และนางสาววีรยา วงษ์พราหมณ์ บุคลากรกองบริหารงานบุคคล เป็นผู้เสวนา เพื่อส่งเสริมและผลักดันการขอตำแหน่งวิชาการของอาจารย์ให้สำเร็จและเพิ่มจำนวนบุคลากรสายวิชาการที่มีตำแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา                                                                           

ภาพ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo/?fbid=778925797373402&set=a.546950483904269

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


17 ครั้ง