ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

 

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ยุทธนา กันทะพะเยา รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการ “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์” ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และบรรยายในหัวข้อ หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และการนำความรู้จากสถานประกอบการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมเสวนา เพื่อเป็นการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาต่ออาจารย์นิเทศและการคัดเลือกผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ซึ่งมีสาขาวิชาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ และสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเลิศสรรพวิทย์ ( 21 ชั้น 3) มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ

ข้อมูล: งานพัฒนานักศึกษา จัดทำ/ภาพ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.866010705524566&type=3

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


36 ครั้ง