คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการประกวดผลงานสหกิจศึกษาทางวิศวกรรม ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์นนทบุรี

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการประกวดผลงานสหกิจศึกษาทางวิศวกรรม ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์นนทบุรี

 

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดการประกวดผลงานสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมวิศวกรรม เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และความเป็นนวัตกรให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเลิศสรรพวิทย์ (ชั้น 3) มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ โดยผลงานที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ "การศึกษาการสั่งงานของโปรแกรมช่วยในการออกแบบชิ้นงานจากแกรไฟต์" โดย นายณัฐนนทน์ พัฒนาภรณ์ และนางสาวพรทิพา กุดวงศ์แก้ว นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ อาจารย์นิเทศ: อาจารย์
บดินเดช จูมมณี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 "การพัฒนาการซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของระบบขนส่งทางราง" โดยนายสมโชค โพคา นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อาจารย์นิเทศ: ผศ.เฉลิมพล เรืองพัฒนาวิวัฒน์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 "ลิฟต์ยกชิ้นงาน" นางสาวเณศรา สาตรา, นายภัทรดนัย ธรรมดา, นางสาวศิริรัตน์ จันทร์ส่อง และนายหัสวรรษ ตั้งพงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อาจารย์นิเทศ: รศ.ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา
พร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศในงานสหกิจศึกษาทาง

 

ข้อมูล: งานวิชาการและวิจัย จัดทำ/ภาพ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.866123495513287&type=3

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


44 ครั้ง